Utbildningsplattform preparandutbildning Räddningsinsats

Denna hemsida vänder sig till dig som instruktör för preparandutbildning Räddningsinsats.

Här hittar du förslag på schema, lektionspm och lektionsmateriel. Detta material är framtaget av representanter från räddningstjänsten och MSB som ett stöd vid genomförande av preparandutbildning och kan användas i delar eller i sin helhet efter lokala förutsättningar. Det är dock viktigt att preparandutbildningen når de fastställda kursmålen.

Utbildningsunderlaget är anpassat för att kunna användas av alla räddningstjänster. Därutöver bör respektive räddningstjänst avgöra om det finns behov av att ge orienterande utbildning eller information om särskilda lokala eller regionala förutsättningar och förhållanden. Detta kan gälla särskilda risker, kart- och orienteringskunskap, särskilda metoder eller tekniker, sambandstjänst etc.

Preparandutbildning Räddningsinsats utgör den första delen i Utbildning för Räddningsinsats, som totalt omfattar 9 studiepoäng. Kursen syftar till att ge de studerande de förutsättningar som krävs för att kunna tillgodogöra sig kommande Grundkurs för Räddningsinsats

Kursen som omfattar 2 studiepoäng eller 80 timmar är obligatorisk. Innehållet i kursen berör den egna räddningstjänstens verksamhet med tyngdpunkt på organisation, materiel och skyddsutrustning. Kursen behandlar även rökdykning, metoder och system för brandsläckning, brandförlopp, arbete vid trafikolycka och andra räddningsuppdrag samt det prehospitala omhändertagande

Som ett tillägg till den obligatoriska delen finns det ett tilläggsmaterial för att skapa en bredare grund för att hantera räddningsproblemen på den lokala räddningstjänsten. Du hittar det under tilläggsutbildning.

Med utgångspunkt från kursplanens innehåll och mål, ges i de lektionspm, stöd och vägledning i form av lektionsmål, lektionsmaterial, förslag på genomförande och resurser för instruktören

Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation