Brand

Brandteori omfattar grundläggande kunskaper om brands uppkomst och händelseförlopp. Det är viktigt att ha förståelse för brandförloppets fyra faser:
 • tidiga brandförloppet
 • övertändning
 • fullt utvecklad rumsbrand
 • avsvalningsfasen

Att ha förståelse för förändringar i brandförloppet och vilka åtgärder som kan påverka är viktigt framförallt för att minimera riskerna vid en insats. Brandgasers spridning, tryckförhållanden och risk­bedömning kan vara avgörande för resultatet av en släckinsats.
 
Invändiga släckinsatser, med rökdykare, skall alltid starta med en riskbedömning, där mål, syfte och speciella risker för insatsen skall belysas. AFS 2007:7s regelverk skall följas om den lokala räddningstjänsten inte har ett eget lokalt rökdykarreglemente. En inarbetad metod för systematiskt söksystem är vid rökdykning är viktigt för personalens säkerhet, och ger även en ökad förmåga.
 
Förståelse för den inverkan, rätt utförd brandgasventilation har på en brand, är viktigt för all personal som verkar på en brandplats.
 
Allt detta är kunskaper som är nödvändiga för brandmannens yrkesutövning.
Traditionellt förknippas olyckor med förluster av liv och egendom. På senare tid har även miljöproblemen i samband med olyckor uppmärksammats. Detta beror dels på ökad miljömedvetenhet och strängare lagstiftning inom området, dels på flera uppmärksammade olyckor med stora miljöeffekter som följd.
 

Kursplanemål

 • Kunna använda material för brandsläckning
  - fläkt, pump, motorspruta, skumrör, släckmetoder, handbrandsläckare, dimspik, brandarmatur, ir-kamera
 • Kunna använda personlig skyddsutrustning
  - andningsskydd, branddräkt (tät klädsel), pass-larm
 • Känna till och kunna tillämpa regler för arbetarskydd som berör rök- och kemdykning AFS 2007:7
 • Beskriva grundläggande faktorer som styr brandförlopp
  - förståelse för brandens fyra faser
 • Förklara hur kroppen påverkas vid rökdykning samt förklara kopplingen mellan fysisk ansträngning och luftförbrukning
 • Ge exempel på grundläggande metoder för rökdykning
  - sökteknik, den egna organisationen vid rökdykning (standardrutiner, lokala reglementen), radiokommunikation, säker tillgång till vatten vid rökdykning
 • Beskriva släckverkan samt använda metoder för vatten- och skumsläckning
  - olika släckmedels släckverkan, miljöpåverkan vid insats, släckteknik
 • Beskriva grundläggande faktorer som styr brandgasventilation
 • Beskriva grundläggande faktorer som påverkar insatsen vid en soteld

Det här området innehåller

Materiel och utrustning: skyddsutrustning, utrustning för räddningsinsats PM 5

Personlig skyddsutrustning: larmställ och andningsskydd, krav, begränsningar, underhåll PM 5

Arbetarskydd: kommunens regler för rök- och kemdykning, arbetsmiljöverkets föreskrifter PM 3

Materiel för brandsläckning: handbrandsläckare, slangsystem PM 4

Brandförlopp: grundläggande brandteori och begrepp PM 8, PM 9

Andningsfysiologi: luftförbrukning, kroppens påverkan PM 2

Rökdykning: rökdykarutrustning, rökdykarorganisation, arbetsuppgifter, sökteknik PM 6, PM 7, PM 10, PM 11, PM 13,

Vatten- och skumsläckning: släckverkan, släckmetod, släckmedel, släckutrustning PM 12

Brandvattenförsörjning: pump, motorspruta, vattentransport, slangsystem, brandpost PM 12

Miljöpåverkan: räddningstjänstens ansvar, spridning till mark, vatten och luft PM 12
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation