Farliga ämnen

Farliga ämnen transporteras på våra vägar, används inom industrin och i hemmet.
Vid en olycka med detta kan det innebära risk för hälsa för den enskilda men vid en större olycka även risker och konsekvenser för egendom och miljö. Farliga ämnen är indelade i olika klasser och dess farlighet beskrivs med ett farlighetsnummer.
 
Vid en olycka med farliga ämnen gäller det framförallt för räddnings-personalen att ha kunskap om vilket riskområde som gäller och vilken skyddsnivå man behöver använda för att arbeta i det aktuella området.

Kursplanemål

  • Kännedom om grundläggande kemiska begrepp
  • Kunna identifiera farliga ämnen vid en olycka
    - farlighetsnummer, un-nummer
  • Känna till materiel för olycka med farligt ämne
    - farligt godspärmar, brunnstätning, mätinstrument
  • Känna till personlig skyddsutrustning

Det här området innehåller


Materiel och utrustning: skyddsutrustning, utrustning för räddningsinsats
PM 27
 
Personlig skyddsutrustning: larmställ och andningsskydd, krav, begränsningar, underhåll
PM 27
 
Miljöpåverkan: räddningstjänstens ansvar, spridning till mark, vatten och luft
PM 12
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation