PAO

Vid de flesta olyckor som räddningstjänsten åker på möts vi av personer i behov av vård. I och med att räddningstjänsten ofta är först på plats betyder det att räddningstjänstpersonal får utföra det så viktiga första arbetet på skadeplatsen.
Det finns ett tydligt samband mellan ett bra första omhändertagande av den drabbade och utgången av skadeförloppet. Chansen att överleva blir större om den drabbade får ett snabbt och professionellt omhändertagande.

Vid en olycka gäller det att räddningstjänstpersonalen kan väga in det kinematiska perspektivet och förstå hur olika krafter kan ha påverkat skadeförloppet och den drabbade. Genom att förstå händelseförloppet kan man sedan skapa sig en uppfattning över förmodad skadebild, göra prioriteringar och åtgärda de brister man kan hitta. Att ha ett strukturerat arbetssätt är viktig och för att underlätta omhändertagandet bör man använda sig av strukturerade metoder som t.ex. L(S)-ABCDE, där fokus läggs på rätt saker.
 
En av de mest kritiska faktorerna är oftast tiden från olycka till sjukhusbehandling. Därför talar man om den gyllene perioden, ett begrepp som innebär att det är viktigt att den drabbade snabbt når de möjligheter till vård som ett sjukhus kan erbjuda. Självklart handlar det inte bara om tid utan också om att den drabbade når sjukhuset i ett så bra tillstånd som möjligt.

Kursplanemål

 • Utföra ett strukturerat prehospitalt akut omhändertagande av drabbad enligt L(S)-ABCDE principen samt kunna utvärdera vidtagna åtgärder
  - kinematik, L(S)-ABCDE, Skadelära
 • Redogöra för olikheter/likheter mellan prehospitalt omhändertagande och prehospital akutsjukvård av drabbad (undermål)
 • Hantera materiel för PAO
  - sjukvårdsväska, pocketmask
 • Känna till material för PAO
  -imobiliseringsutrustning (t.ex. nackkrage, spineboard, scoopbår, kedväst) syrgas, defibrilator (delegering),
 • Använda personlig skyddsutrustning (behandlas inom räddning)
 • Utföra Hjärt- och lungräddning (HLR) på vuxen med AED

Det här området innehåller

Prehospitalt akut omhändertagande: omhändertagande enlig L(S)-ABCDE- principen, Hjärt- och lungräddning (HLR) – vuxna enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning PM 19, PM 20, PM 21, PM 30

Lagstiftning: lagstiftningssystemet, författningar för räddningstjänst inklusive lag om skydd mot olyckor, sekretess, tystnadsplikt samt hälso- och sjukvårdslagen  PM 1