Räddning

Varje år inträffar cirka 70 000 bilolyckor i Sverige. Många människor skadas.
En trafikolycka där skadade sitter fastklämda är en krävande situation, både ur teknisk och ur medicinsk synvinkel. Räddningstjänst, polis och sjukvård måste kunna samarbeta för att nå ett bra resultat. 
 
De skadades tillstånd ska inte försämras av losstagningsarbetet och vårdinsatserna får inte fördröjas. För att kunna göra det på ett medicinskt riktigt och skonsamt sätt krävs kunskap, praktisk yrkesskicklighet, tålamod, prestigelöst arbete, och sunt förnuft. Det är därför viktigt att det finns utarbetade arbetsrutiner för varje person i insatsstyrkan, arbetszoner runt olyckan och ett flödesschema för losstagning som följer sjukvårdsinsatsens flödesschema. Det är viktigt att samspelet mellan räddningstjänst, sjukvård och polis fungerar för att det ska bli ett bra resultat. Målet är att korta tiden för losstagning och att omhändertagandet förbättras så att en skadad är i bättre eller samma tillstånd efter losstagningen än då enheterna anlände.

Numera omkommer i genomsnitt 120 personer varje år i drunkningsolyckor. Olyckorna sker främst vid bad och båtfärd under sommarhalvåret. En del av drunkningsolyckorna sker på vintern då man går igenom isen, till exempel vid sparkåkning, skridskoåkning eller under färd på is med snöskoter.

Drunkning är den näst vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor.

Kursplanemål

 • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka
  - standardrutin, flödesschema för personbil på hjul, sida och tak, uttag
 • Hantera materiel vid trafikolycka
  - avspärrning, stabilisering, handverktyg, säkerhetsutrustning, hydraulverktyg
 • Använda personlig skyddsutrustning vid trafikolycka
  - glasögon, varselväst, skyddshandskar, filtermask
 • Hantera material vid is-/vattenlivräddning
 • Hantera material för säkert arbete på hög höjd
  - stegar, fallskyddsutrustning, knopar
 • Hantera materiel vid dörrforcering
 • Förklara risker kring arbete med roterande arbetsverktyg

Det här området innehåller

Materiel och utrustning: skyddsutrustning, utrustning för räddningsinsats PM 23, PM 24, PM 25, PM 26, PM 28,
PM 29, PM 31, PM 32, PM 33

Personlig skyddsutrustning: larmställ och andningsskydd, krav, begränsningar, underhåll PM 22